Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer


Etiske retningslinjer for TOS ASVO AS:

TOS ASVO AS sine verdier er humor, kreativitet og trygghet.

Verdigrunnlaget vårt skal påvirke hvordan vi møter deltakere, samarbeidspartnere og våre kunder.

TOS ASVO AS vil ha et arbeidsmiljø hvor arbeidstakere trives og gjør en god jobb ogskal kjennetegnes ved et arbeidsmiljø hvor det er:

høyt under taket og mye humor

trygt, inkluderende og kreativt 

kompetente medarbeidere med evne til utvikling og samhandling

åpenhet for tilbakemeldinger og kritikk

Vi skal ha respekt og omtanke for hverandre og deltakerne ved at vi:

samarbeider

deler kunnskap, ferdigheter og informasjon

hjelper, oppmuntrer og støtter hverandre

TOS ASVO AS ønsker samarbeidspartnere og kunder som har tillit til TOS ASVO AS fordi vi:

overholder avtaler og holder det vi lover

yter god service

praktiserer åpenhet og redelighet

 TOS ASVO AS vil ivareta rettssikkerhet og konfidensialitet ved at ansatte

ivaretar sin taushetsplikt og respekterer fortrolige opplysninger

utfører sitt arbeid på en måte som hindrer at andre får adgang til/kjennskap til personlige opplysninger som skal være taushetsbelagt

TOS ASVO AS sin upartiskhet og uavhengighet sikres gjennom at vi:

ikke mottar gaver fra pårørende, samarbeidspartnere og andre forretningsforbindelser, gaver som er egnet til å påvirke våre beslutninger.

snakker med nærmeste leder om vi blir oppmerksom på en mulig habilitetskonflikt

er oppmerksom på alle forhold som kan være egnet til å svekke tilliten til TOS ASVO AS sin uavhengighet og troverdighet