Vedtekter

Vedtekter

VEDTEKTER FOR TOS ASVO AS

Revidert 13 juni 2012

 

 

§ 1  Selskapets navn er TOS ASVO AS.

 

§ 2  FORRETNINGSKONTOR

       Selskapets forretningskontor er i Tolga.

 

§ 3  FORMÅL

       Selskapets formål er å drive avklaring, opplæring og oppfølging av personer fra passive    ordninger til et ordinært arbeidsmarked, og sørge for etablering og drift av varig tilrettelagt arbeid. Selskapet skal skal drives etter retningslinjer for samvirkebedrifter og AMB-bedrifter.

 

§ 4  AKSJEKAPITAL OG AKSJER

      Selskapets aksjekapital er kr. 100.000.- fordelt på 100 aksjer a kr. 1000.-

      Stemmerett på generalforsamlingen har bare aksjeeiere. Hver aksje representerer en stemme. Aksjonærene kan møte ved fullmektig. Disse skal ha skriftlig fullmakt som må godkjennes av generalforsamlingen.

 

§ 5  AKSJENES OMSETTELIGHET

      Aksjenes omsettelighet skal være begrenset slik at salg eller annen form for overdragelse ikke kan finne sted uten styrets godkjenning og behandling i generalforsamling.

 

§ 6  STYRE

        Selskapets styre skal ha 5 medlemmer og 2 varamedlemmer og velges av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen velger også styrets leder og nestleder.

Styrets leder velges for ett år. Styremedlemmene og varamedlemmene velges for to år.

 

§ 7 GENERALFORSAMLING

      Generalforsamling  holdes innen utgangen av juni måned og innkalles med to ukers varsel. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret eller en av eierne finner det nødvendig, og innkalles med to ukers varsel.

 

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

                    Fastsettelse av resultatregnskap, balanse og årsmelding.

                    Anvendelse av  overskudd eller dekning av underskudd.

                    Valg av styre.

                    Godtgjørelse til styrets medlemmer.

                    Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen og som er nevnt i innkallingen.

 

§ 8 FORVALTNING AV SELSKAPET

      Selskapet har en daglig leder som står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet. Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte, og skal minst hver fjerde måned, i møte eller skriftlig, gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling.

      Styret skal sørge for forsvarlig forvaltning og organisering av selskapet, og føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet forøvrig. 

Styreleder innkaller til styremøte når viktige saker gjør det nødvendig, eller når minst to av styrets medlemmer eller daglig leder forlanger møte for å behandle en spesiell sak.

Daglig leder forbereder saker som skal behandles av styret i samråd med styrets leder og slik at styret har et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag.

En beslutning av styret krever at flertallet av styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. De som har stemt for et forslag som innebærer en endring, må likevel alltid utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer.

 

§ 9 SIGNATUR

      Selskapets firma tegnes av styrets leder og daglig leder i fellesskap, eller ved en av disses fravær to styremedlemmer. Styret kan meddele prokura.

 

§ 10 ØVRIGE BETEMMELSER

        Når ikke annet er bestemt i vedtektene gjelder aksjelovens bestemmelser.