Attføring

Tiltakene våre

NAV er vår oppdragsgiver, og vi inngår årlig avtale med NAV om antall tiltaksplasser. Vi er godkjent for til sammen 15 VTA- plasser og 3 plasser AFT.  VTA er varig tilrettelagt arbeid og AFT er arbeidsforberedende trening.

VTA tilbys personer som har utfordringer med å få arbeid på det ordinære arbeidsmarkedet. Vår oppgave er å tilpasse arbeidsoppgavene til den enkeltes yteevne. VTA deltakerne har en uførepensjon som hovedytelse.

AFT   motivasjon, veiledning, systematisk kartlegging og utprøving av den enkeltes arbeidsevne for å få kartlagt eventuelle behov for kvalifisering eller andre tiltak som kan bidra til at tiltaksdeltager får arbeid.

Vi samarbeider med  lege, psykiatri, omsorgstjenesten, NAV lokal, voksenopplæring, videregående opplæring, og lokale arbeidsgivere.